Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-07-22 14:15:19  Anna Stefańska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.&nbsp;</p> <p> Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:</p> <p> <strong>Art. 63.</strong>Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organ&oacute;w władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi<br /> z zakresu administracji publicznej.</p> <p> Od dnia 6 września 2015 r. spos&oacute;b składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).</p> <p> Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.</p> <p> Zgodnie z <strong>art. 2 ust. 3.</strong> przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> Zmiany przepis&oacute;w prawa.</li> <li> Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.</li> <li> Życia zbiorowego.</li> <li> Wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.<br /> &nbsp;</li> </ul> <p> Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym r&oacute;wnocześnie podmiot wnoszący petycję.<strong>(art. 6 ust. 1.)</strong></p> <p> <strong>Elementy składowe petycji reguluje art. 4.</strong></p> <p> Petycja powinna zawierać:</p> <ul> <li> oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy os&oacute;b).</li> <li> dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.</li> <li> tytuł petycji.</li> <li> wskazanie adresata petycji.</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> <li> uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokument&oacute;w).</li> <li> pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej reguluje <strong>art. 4 ust. 5.</strong> ustawy.</li> </ul> <p> Jeśli petycja nie spełnia wymog&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w <strong>art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2.</strong> pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje <strong>art. 7.</strong> W zależności od charakteru brak&oacute;w formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia brak&oacute;w w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.</p> <p> Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie p&oacute;źniej, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.</p> <p> <strong>Petycje można składać:</strong></p> <ul> <li> Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej<br /> ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3,&nbsp;56-300 Milicz;</li> <li> Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3, codziennie w godz.<br /> od 7:30 do 15:30;</li> <li> Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: <a href="mailto:kpmilicz@kwpsp.wroc.pl">kpmilicz@kwpsp.wroc.pl</a><br /> z zaznaczeniem w tytule.</li> </ul> <p> Spos&oacute;b załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.</p> <p> W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego</p> <p> <strong>W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu<br /> nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepis&oacute;w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.</strong></p> ' na '<p> Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.&nbsp;</p> <p> Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:</p> <p> <strong>Art. 63.</strong>Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organ&oacute;w władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi<br /> z zakresu administracji publicznej.</p> <p> Od dnia 6 września 2015 r. spos&oacute;b składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).</p> <p> Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.</p> <p> Zgodnie z <strong>art. 2 ust. 3.</strong> przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> Zmiany przepis&oacute;w prawa.</li> <li> Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.</li> <li> Życia zbiorowego.</li> <li> Wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.<br /> &nbsp;</li> </ul> <p> Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym r&oacute;wnocześnie podmiot wnoszący petycję.<strong>(art. 6 ust. 1.)</strong></p> <p> <strong>Elementy składowe petycji reguluje art. 4.</strong></p> <p> Petycja powinna zawierać:</p> <ul> <li> oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy os&oacute;b).</li> <li> dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.</li> <li> tytuł petycji.</li> <li> wskazanie adresata petycji.</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> <li> uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokument&oacute;w).</li> <li> pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej reguluje <strong>art. 4 ust. 5.</strong> ustawy.</li> </ul> <p> Jeśli petycja nie spełnia wymog&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w <strong>art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2.</strong> pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje <strong>art. 7.</strong> W zależności od charakteru brak&oacute;w formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia brak&oacute;w w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.</p> <p> Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie p&oacute;źniej, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.</p> <p> <strong>Petycje można składać:</strong></p> <ul> <li> Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej<br /> ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3,&nbsp;56-300 Milicz;</li> <li> Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3, codziennie w godz.<br /> od 7:30 do 15:30;</li> <li> za pośrednictwem: ePUAP;</li> <li> Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: <a href="mailto:kpmilicz@kwpsp.wroc.pl">kpmilicz@kwpsp.wroc.pl</a><br /> z zaznaczeniem w tytule.</li> </ul> <p> Spos&oacute;b załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.</p> <p> W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego</p> <p> <strong>W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu<br /> nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepis&oacute;w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63.Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
   

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, codziennie w godz.
  od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63.Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
   

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, codziennie w godz.
  od 7:30 do 15:30;
 • za pośrednictwem: ePUAP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

2021-11-15 14:15:13  Aleksandra Kijanka

Pole full zmieniło wartość z '<p> Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.&nbsp;</p> <p> Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:</p> <p> <strong>Art. 63.</strong>Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organ&oacute;w władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi<br /> z zakresu administracji publicznej.</p> <p> Od dnia 6 września 2015 r. spos&oacute;b składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).</p> <p> Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.</p> <p> Zgodnie z <strong>art. 2 ust. 3.</strong> przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> Zmiany przepis&oacute;w prawa.</li> <li> Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.</li> <li> Życia zbiorowego.</li> <li> Wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.<br /> &nbsp;</li> </ul> <p> Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym r&oacute;wnocześnie podmiot wnoszący petycję.<strong>(art. 6 ust. 1.)</strong></p> <p> <strong>Elementy składowe petycji reguluje art. 4.</strong></p> <p> Petycja powinna zawierać:</p> <ul> <li> oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy os&oacute;b).</li> <li> dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.</li> <li> tytuł petycji.</li> <li> wskazanie adresata petycji.</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> <li> uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokument&oacute;w).</li> <li> pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej reguluje <strong>art. 4 ust. 5.</strong> ustawy.</li> </ul> <p> Jeśli petycja nie spełnia wymog&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w <strong>art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2.</strong> pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje <strong>art. 7.</strong> W zależności od charakteru brak&oacute;w formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia brak&oacute;w w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.</p> <p> Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie p&oacute;źniej, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.</p> <p> <strong>Petycje można składać:</strong></p> <ul> <li> Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej<br /> ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3,&nbsp;56-300 Milicz;</li> <li> Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3, codziennie w godz.<br /> od 7:30 do 15:30;</li> <li> za pośrednictwem: ePUAP;</li> <li> Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: <a href="mailto:kpmilicz@kwpsp.wroc.pl">kpmilicz@kwpsp.wroc.pl</a><br /> z zaznaczeniem w tytule.</li> </ul> <p> Spos&oacute;b załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.</p> <p> W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego</p> <p> <strong>W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu<br /> nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepis&oacute;w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.</strong></p> ' na ' <p>Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.&nbsp;</p> <p>Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:</p> <p><strong>Art. 63.</strong>Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organ&oacute;w władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi<br /> z zakresu administracji publicznej.</p> <p>Od dnia 6 września 2015 r. spos&oacute;b składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).</p> <p>Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.</p> <p>Zgodnie z <strong>art. 2 ust. 3.</strong> przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li>Zmiany przepis&oacute;w prawa.</li> <li>Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.</li> <li>Życia zbiorowego.</li> <li>Wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.<br /> &nbsp;</li> </ul> <p>Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym r&oacute;wnocześnie podmiot wnoszący petycję.<strong>(art. 6 ust. 1.)</strong></p> <p><strong>Elementy składowe petycji reguluje art. 4.</strong></p> <p>Petycja powinna zawierać:</p> <ul> <li>oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy os&oacute;b).</li> <li>dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.</li> <li>tytuł petycji.</li> <li>wskazanie adresata petycji.</li> <li>wskazanie przedmiotu petycji.</li> <li>uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokument&oacute;w).</li> <li>pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej reguluje <strong>art. 4 ust. 5.</strong> ustawy.</li> </ul> <p>Jeśli petycja nie spełnia wymog&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w <strong>art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2.</strong> pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje <strong>art. 7.</strong> W zależności od charakteru brak&oacute;w formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia brak&oacute;w w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.</p> <p>Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie p&oacute;źniej, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.</p> <p><strong>Petycje można składać:</strong></p> <ul> <li>Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej<br /> ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3,&nbsp;56-300 Milicz;</li> <li>Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańc&oacute;w Wielkopolskich 3, codziennie w godz.<br /> od 7:30 do 15:30;</li> <li>za pośrednictwem: ePUAP;</li> <li>Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: <a href="mailto:kpmilicz@kwpsp.wroc.pl">kpmilicz@kwpsp.wroc.pl</a><br /> z zaznaczeniem w tytule.</li> </ul> <p>Spos&oacute;b załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.</p> <p>W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego</p> <p><strong>W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu<br /> nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepis&oacute;w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63.Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
   

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, codziennie w godz.
  od 7:30 do 15:30;
 • za pośrednictwem: ePUAP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63.Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
   

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, codziennie w godz.
  od 7:30 do 15:30;
 • za pośrednictwem: ePUAP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

2020-02-02 22:13:15  Łukasz Stefanów

Utworzono artykuł 296659 o nazwie 'Petycje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste296659
user_idpuste453622
resource_idpuste1453
namepustePetycje
category_idpuste49772
language_idpuste1
shortpustePetycje
fullpuste

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63.Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
   

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, codziennie w godz.
  od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

publishfrompuste2020-02-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycje

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..