DRUKUJ
2021-11-15

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń
i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 15:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP. Telefon kontaktowy (71) 38 41 338 wew. 40.W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Sekcja ds. organizacyjno- kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (71) 38 41 338 wew. 43.

 Skargi/wnioski można składać:

·         listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Miliczu ul. Powstańców Wlkp.3,  56 -300  Milicz,

·         osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Miliczu, ul. Powstańców Wlkp. 3, 56 -300 Milicz,w godz. 7.30 – 15.30;

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:kpmilicz@kwpsp.wroc.pl,

·         faxem na nr (071) 38 42 152

·         ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
w Sekcji organizacyjno- kadrowej - telefon kontaktowy  (71) 38 41 338  w. 40

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

·            imię i nazwisko wnoszącego,

·            dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Tryb rozpatrywania:

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
    i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.